Tổng hợp

Thông tin là gì ?

Thông tin là dữ liệu hoặc kiến thức được truyền tải hoặc thu thập từ một nguồn nào đó. Thông tin có thể được chứa đựng trong nhiều hình thức...